VOOR 15:00 UUR BESTELD, DEZELFDE DAG VERWERKT.
GRATIS VERZENDING VANAF 75,00 EURO*

EERLIJK GEMAAKT IN EUROPA

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOOR CONSUMENTEN

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Privacy
Artikel 5: Het aanbod
Artikel 6: De overeenkomst
Artikel 7: Herroepingsrecht
Artikel 8: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumenten en kosten
Artikel 10: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11: Ruilen
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13: De prijs
Artikel 14: Betaling
Artikel 15: Nakoming en extra garantie
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Levering en uitvoering
Artikel 18: Aansprakelijkheid
Artikel 19: Klachtenregeling
Artikel 20: Geschillen
Artikel 21: Aanvullende en afwijkende bepalingen
Artikel 22: Slotbepaling

Artikel 1 Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
 3. Contactformulier: deze is te vinden op de website shirlz.shop
 4. Dag: kalenderdag, tenzij anders vermeldt.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ondernemer verstaan: ShirlZ.
 9. Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt mede verstaan een koopovereenkomst, overeenkomst op afstand en andere soorten overeenkomsten.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ShirlZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten (en/of diensten), tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Schriftelijk: hieronder wordt verstaan het contactformulier welke op www.shirlz.shop te vinden is en een e-mail.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer/wederpartij en ShirlZ althans de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming:  ShirlZ Corporate Fashion
Naam ondernemer:    Shirley Leinenga

Vestigings- & bezoekadres:
Noordeinde 95
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

Telefoonnummer: +31(0)6- 53997138
E-mailadres: contact@shirlz.nl

Bereikbaarheid:
Telefonisch op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur
Of op afspraak

KvK-nummer: 24344428
Btw-identificatienummer: NL 001872253B54

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomt op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn te allen tijde op de website www.shirlz.shop te raadplegen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Rechten en aanspraken volgend uit deze algemene voorwaarden en/of uit met ondernemer nader overeengekomen voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van door ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Met het plaatsen van een bestelling, wordt de consument geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.
 6. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en na overleg met de ondernemer worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 7. De consument kan geen recht doen gelden op grond van het feit dat de ondernemer haar voorwaarden soepel toepast.
 8. Indien de ondernemer gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverkort haar recht op ieder moment alsnog direct en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen
 9. Ingeval één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 Artikel 4 Privacy

 1. Door consument opgegeven persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden voor het bevestigen/verzenden van de bestelling, eventuele goede service na het leveren van de bestelling en, indien de consument zich hiervoor heeft aangemeld, het toezenden van de nieuwsbrief.
 2. Ten alle tijden worden deze gegevens beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Artikel 5 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod (inclusief deze algemene voorwaarden) en het voldoen van het aankoopbedrag.
 2. Ondernemer is gerechtigd, in overleg met consument, nadere voorwaarden te stellen aan een overeenkomst.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 7 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits in originele staat. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of vooraf door de consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Bij een bestelling waarbij de aangekochte items op maat zijn gemaakt komt de consument geen herroepingsrecht toe.

Artikel 8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig met het geleverde product en de daarbij horende verpakking om te gaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien dit redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, het product in originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, dit conform de door ondernemer (mits redelijk en duidelijk) verstrekte instructies. Deze zijn op de website shirlz.shop te vinden onder Ruilen & Retourneren.

Artikel 9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de  consumenten en kosten

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn, van veertien (14) dagen, door middel van het online retour/contactformulier aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 10 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze (contactformulier) mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 Retourneren

 1. Indien de consument wenst te ruilen, dient hij het/de product(en) binnen veertien (14) dagen te retourneren. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het retourformulier zoals op de website shirlz.shop is aangegeven. Tegelijk met het retourneren met het product dient de consument zelf een nieuwe bestelling te plaatsen op de website. Aangeraden wordt dit zo snel mogelijk te doen, daar de voorraad gering kan zijn.
  Er kan dus niet via het retourformulier een nieuw artikel worden aangevraagd.
 2. Wegens technische redenen kan de ondernemer de retourzending en de nieuwe bestelling niet onmiddellijk met elkaar verrekenen. De consument betaalt in eerste instantie twee rekeningen, waarvan de eerste (na ontvangst van de retourzending) door de ondernemer binnen enkele dagen zal worden terug gestort op de rekening van de consument.
 3. Bestellingen die speciaal voor de consument gemaakt of vermaakt worden kunnen niet worden geruild.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de consument over.

Artikel 13 De prijs

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten binnen Nederland.
 2. De ondernemer behoudt het recht de prijzen op de website te wijzingen.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling geschiedt direct bij het bestellen per bank, via Ideal of creditcardbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ShirlZ Corporate Fashion.
  Betaling kan plaatsvinden naar rekeningnummer NL 64 INGB0009511755 t.a.v. ShirlZ Corporate Fashion o.v.v. van het factuur/ordernummer.
  Buitenlandse bestellingen kunnen sneller betaald worden door gebruik te maken van de volgende IBAN en BIC nummers: IBAN: NL 64 INGB0009511755 Bic: INGBNL2A.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument de mogelijkheid wordt geboden om achteraf te betalen, maar deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de consument, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte redelijke kosten die voortvloeien uit geen of niet- tijdige betaling ten laste van de consument doen komen.

Artikel 15 Conforme nakoming & Garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.
 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument volledig zijn wettelijke garantierechten.


Artikel 16 Overmacht

 1. In geval van overmacht, doordat de items, stoffen of dessins niet meer voorradig zijn, zal de ondernemer de consument contacteren. De consument heeft dan de keuze een vervangend artikel uit te zoeken of het aankoopbedrag terug te krijgen.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer ingeval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ShirlZ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien de overmacht situatie langer dan twee (2) maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan de ander, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 17 Levering & uitvoering

 1. De ondernemer streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk, doch binnen twee (2) tot vijf (5) werkdagen te versturen op volgorde van binnenkomst.
 2. De producten worden via DPD verzonden. Alle bestellingen kunnen gevolgd worden via de link die naar u gemaild wordt. Bij bestellingen binnen Nederland zijn de verzendkosten vanaf een besteding van € 75,- franco, buiten Nederland wordt een bestelling belast met verzendkosten.
 3. De ondernemer biedt haar klanten exclusiviteit, hierdoor kan er een levertijd tot drie (3) weken ontstaan op producten die speciaal vervaardigd of vermaakt dienen te worden. Na het online plaatsen van uw bestelling, wordt deze zo spoedig mogelijk verwerkt en geleverd.
 4. De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 5. De ondernemer is gerechtigd de producten aan het, door de consument, opgegeven adres te verzenden.
 6. Wanneer de bestelling wordt verzonden ontvangt de consument een e-mail met een track & tracé code, zodat de bestelling te volgen is.
 7. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De consument is dan in dat geval, in overleg met de ondernemer, gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 8. De consument dient bij levering te onderzoeken of de product(en) aan de overeenkomst beantwoord(t)(en). Indien dit niet het geval is dient dit, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na levering althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (middels het contactformulier) door de consument aan de ondernemer te worden gemeld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer gaat niet verder dan de aankoopprijs.
 2. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, imagoschade of enige andere gevolgschade.
 3. Indien is aangetoond dat de product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument (in samenspraak met de ondernemer) de keuze de desbetreffende product(en) tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe product(en) dan wel het aankoopbedrag terug te krijgen.
 4. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 19 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail of telefonisch aan de ondernemer worden voorgelegd.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, het product, dienst of service van de ondernemer dienen binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, middels het contactformulier volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 4. Bij ShirlZ ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien(14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ShirlZ binnen een termijn van veertien(14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die gesloten zijn onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle (toekomstige) geschillen tussen consument en ondernemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Er geschil ontstaat pas nadat de consument zijn klacht (overeenkomstig artikel 17) aan de ondernemer heeft voorgelegd en de klachtenprocedure correct is doorlopen.

Artikel 21 Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 Slotbepaling

Ingeval één of meer bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden en/of aanvullende overeenkomst in strijd mocht(en) zijn met enig wettelijk voorschrift, vervalt de betreffende bepaling maar blijven andere bepalingen onverkort geldig. De vervallen bepaling(en) zal/zullen door de ondernemer worden vervangen met vergelijkbare rechtsgeldige bepaling(en).

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van ondernemer
Artikel 3: Toepasselijkheid
Artikel 4: Privacy
Artikel 5: Het aanbod
Artikel 6: De overeenkomst
Artikel 7: Herroepingsrecht
Artikel 8: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consumenten en kosten
Artikel 10: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 11: Ruilen
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13: De prijs
Artikel 14: Betaling
Artikel 15: Nakoming en extra garantie
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Levering en uitvoering
Artikel 18: Aansprakelijkheid
Artikel 19: Klachtenregeling
Artikel 20: Geschillen
Artikel 21: Aanvullende en afwijkende bepalingen
Artikel 22: Slotbepaling

Artikel 1 Definities

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.
 3. Contactformulier: deze is te vinden op de website shirlz.shop
 4. Dag: kalenderdag, tenzij anders vermeldt.
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ondernemer verstaan: ShirlZ.
 9. Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt mede verstaan een koopovereenkomst, overeenkomst op afstand en andere soorten overeenkomsten.
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ShirlZ georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten (en/of diensten), tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 11. Schriftelijk: hieronder wordt verstaan het contactformulier welke op www.shirlz.shop te vinden is en een e-mail.
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer/wederpartij en ShirlZ althans de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming:  ShirlZ Corporate Fashion
Naam ondernemer:    Shirley Leinenga

Vestigings- & bezoekadres:
Noordeinde 95
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Nederland

Telefoonnummer: +31(0)6- 53997138
E-mailadres: contact@shirlz.nl

Bereikbaarheid:
Telefonisch op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:00 uur
Of op afspraak

KvK-nummer: 24344428
Btw-identificatienummer: NL 001872253B54

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomt op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze voorwaarden zijn te allen tijde op de website www.shirlz.shop te raadplegen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Rechten en aanspraken volgend uit deze algemene voorwaarden en/of uit met ondernemer nader overeengekomen voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van door ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 5. Met het plaatsen van een bestelling, wordt de consument geacht akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.
 6. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en na overleg met de ondernemer worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 7. De consument kan geen recht doen gelden op grond van het feit dat de ondernemer haar voorwaarden soepel toepast.
 8. Indien de ondernemer gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverkort haar recht op ieder moment alsnog direct en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen
 9. Ingeval één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden uiteindelijk nietig of vernietigbaar zijn dan wel anderszins niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

 Artikel 4 Privacy

 1. Door consument opgegeven persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden voor het bevestigen/verzenden van de bestelling, eventuele goede service na het leveren van de bestelling en, indien de consument zich hiervoor heeft aangemeld, het toezenden van de nieuwsbrief.
 2. Ten alle tijden worden deze gegevens beschermd door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Artikel 5 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod (inclusief deze algemene voorwaarden) en het voldoen van het aankoopbedrag.
 2. Ondernemer is gerechtigd, in overleg met consument, nadere voorwaarden te stellen aan een overeenkomst.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 7 Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits in originele staat. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of vooraf door de consument aangewezen derde, die niet vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
 3. Bij een bestelling waarbij de aangekochte items op maat zijn gemaakt komt de consument geen herroepingsrecht toe.

Artikel 8 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig met het geleverde product en de daarbij horende verpakking om te gaan. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien dit redelijkerwijs van hem gevergd kan worden, het product in originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, dit conform de door ondernemer (mits redelijk en duidelijk) verstrekte instructies. Deze zijn op de website shirlz.shop te vinden onder Ruilen & Retourneren.

Artikel 9 Uitoefening van het herroepingsrecht door de  consumenten en kosten

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn, van veertien (14) dagen, door middel van het online retour/contactformulier aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 10 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze (contactformulier) mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 11 Retourneren

 1. Indien de consument wenst te ruilen, dient hij het/de product(en) binnen veertien (14) dagen te retourneren. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het retourformulier zoals op de website shirlz.shop is aangegeven. Tegelijk met het retourneren met het product dient de consument zelf een nieuwe bestelling te plaatsen op de website. Aangeraden wordt dit zo snel mogelijk te doen, daar de voorraad gering kan zijn.
  Er kan dus niet via het retourformulier een nieuw artikel worden aangevraagd.
 2. Wegens technische redenen kan de ondernemer de retourzending en de nieuwe bestelling niet onmiddellijk met elkaar verrekenen. De consument betaalt in eerste instantie twee rekeningen, waarvan de eerste (na ontvangst van de retourzending) door de ondernemer binnen enkele dagen zal worden terug gestort op de rekening van de consument.
 3. Bestellingen die speciaal voor de consument gemaakt of vermaakt worden kunnen niet worden geruild.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verzending op de consument over.

Artikel 13 De prijs

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten binnen Nederland.
 2. De ondernemer behoudt het recht de prijzen op de website te wijzingen.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling geschiedt direct bij het bestellen per bank, via Ideal of creditcardbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ShirlZ Corporate Fashion.
  Betaling kan plaatsvinden naar rekeningnummer NL 64 INGB0009511755 t.a.v. ShirlZ Corporate Fashion o.v.v. van het factuur/ordernummer.
  Buitenlandse bestellingen kunnen sneller betaald worden door gebruik te maken van de volgende IBAN en BIC nummers: IBAN: NL 64 INGB0009511755 Bic: INGBNL2A.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument de mogelijkheid wordt geboden om achteraf te betalen, maar deze niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de consument, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd alle in redelijkheid gemaakte redelijke kosten die voortvloeien uit geen of niet- tijdige betaling ten laste van de consument doen komen.

Artikel 15 Conforme nakoming & Garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de ondernemer kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de ondernemer schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.
 3. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument volledig zijn wettelijke garantierechten.


Artikel 16 Overmacht

 1. In geval van overmacht, doordat de items, stoffen of dessins niet meer voorradig zijn, zal de ondernemer de consument contacteren. De consument heeft dan de keuze een vervangend artikel uit te zoeken of het aankoopbedrag terug te krijgen.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer ingeval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ShirlZ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Indien de overmacht situatie langer dan twee (2) maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van schriftelijke kennisgeving aan de ander, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 17 Levering & uitvoering

 1. De ondernemer streeft ernaar uw bestelling zo snel mogelijk, doch binnen twee (2) tot vijf (5) werkdagen te versturen op volgorde van binnenkomst.
 2. De producten worden via DPD verzonden. Alle bestellingen kunnen gevolgd worden via de link die naar u gemaild wordt. Bij bestellingen binnen Nederland zijn de verzendkosten vanaf een besteding van € 75,- franco, buiten Nederland wordt een bestelling belast met verzendkosten.
 3. De ondernemer biedt haar klanten exclusiviteit, hierdoor kan er een levertijd tot drie (3) weken ontstaan op producten die speciaal vervaardigd of vermaakt dienen te worden. Na het online plaatsen van uw bestelling, wordt deze zo spoedig mogelijk verwerkt en geleverd.
 4. De ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 5. De ondernemer is gerechtigd de producten aan het, door de consument, opgegeven adres te verzenden.
 6. Wanneer de bestelling wordt verzonden ontvangt de consument een e-mail met een track & tracé code, zodat de bestelling te volgen is.
 7. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de consument redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De consument is dan in dat geval, in overleg met de ondernemer, gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
 8. De consument dient bij levering te onderzoeken of de product(en) aan de overeenkomst beantwoord(t)(en). Indien dit niet het geval is dient dit, zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na levering althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (middels het contactformulier) door de consument aan de ondernemer te worden gemeld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de ondernemer gaat niet verder dan de aankoopprijs.
 2. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, imagoschade of enige andere gevolgschade.
 3. Indien is aangetoond dat de product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument (in samenspraak met de ondernemer) de keuze de desbetreffende product(en) tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe product(en) dan wel het aankoopbedrag terug te krijgen.
 4. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 19 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail of telefonisch aan de ondernemer worden voorgelegd.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, het product, dienst of service van de ondernemer dienen binnen bekwame tijd, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, middels het contactformulier volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 4. Bij ShirlZ ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien(14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ShirlZ binnen een termijn van veertien(14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten die gesloten zijn onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle (toekomstige) geschillen tussen consument en ondernemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
 3. Er geschil ontstaat pas nadat de consument zijn klacht (overeenkomstig artikel 17) aan de ondernemer heeft voorgelegd en de klachtenprocedure correct is doorlopen.

Artikel 21 Aanvullende en afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 Slotbepaling

Ingeval één of meer bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden en/of aanvullende overeenkomst in strijd mocht(en) zijn met enig wettelijk voorschrift, vervalt de betreffende bepaling maar blijven andere bepalingen onverkort geldig. De vervallen bepaling(en) zal/zullen door de ondernemer worden vervangen met vergelijkbare rechtsgeldige bepaling(en).

Dit delen: